Wójt Gminy Kołobrzeg rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące planowanej zmiany granic miejskich

Kierujący administracją Gminy Kołobrzeg, wójt, wydał oficjalne ogłoszenie o planowanych konsultacjach społecznych. Te dotyczyć będą proponowanej zmiany granic administracyjnych miasta Kołobrzeg. Proces konsultacyjny ma swój początek zaplanowany na 18 stycznia i potrwa aż do 25 lutego.

Jak dowiadujemy się z archiwalnego zdjęcia, na którym uwieczniono budynek wiejskiej gminy Kołobrzeg, plakaty prezentujące sprzeczne stanowiska co do potencjalnej zmiany granic miasta są widoczne. Na jednym z nich, umieszczonym przez miasto, mówi się o korzyściach związanych z poszerzeniem granic Kołobrzegu, podczas gdy drugi, zaprezentowany przez gminę, podkreśla wartość pozostania w granicach gminy nie tylko podczas świąt. Zdjęcie zostało wykonane w lutym 2023 roku, kiedy to miasto próbowało po raz pierwszy zmienić swoje granice.

Właśnie teraz miasto Kołobrzeg znów dąży do powiększenia swoich obecnych granic administracyjnych. W przeszłości już raz podjęło próbę zmiany swoich granic, wysyłając do Rady Ministrów stosowny wniosek. Niemniej jednak, wniosek ten musiał zostać przekazany za pośrednictwem wojewody zachodniopomorskiego, który wydał negatywną opinię. W rezultacie, planowane poszerzenie granic nie doszło do skutku.

Obecne dążenie dotyczy tych samych terenów – obszaru położonego na południowy zachód od istniejących granic miasta Kołobrzeg. Obszar ten obecnie należy do wiejskiej gminy Kołobrzeg i stanowi część sołectwa Korzystno. Chodzi o 123 hektary terenu, które obecnie obejmują różne typy gruntów: pola uprawne, pastwiska, nieużytki i lasy. Ciekawe jest to, że ponad 81 procent tego obszaru jest już zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez miasto.