Matura 2024: Przystąpiło do niej 495 osób w powiecie kołobrzeskim

Początek egzaminu maturalnego w roku 2024 na terenie powiatu kołobrzeskiego, nastąpił dokładnie o 9 rano z egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. W pięciu szkołach średnich dzisiejsze egzaminy rozpoczęło 495 maturzystów, w tym 264 z nich to absolwenci liceum, a pozostałe 231 to absolwenci technikum. Wśród zdających znajduje się także grupa 96 osób, które ukończyły szkołę w latach ubiegłych.

Egzamin maturalny składa się zarówno z części obowiązkowych jak i dodatkowych, zawierając elementy pisemne i ustne. Część pisemna na poziomie podstawowym, obejmująca język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny, planowana jest od 7 do 24 maja. Z kolei część ustna, w której uczniowie muszą sprostać egzaminowi z języka polskiego i języka obcego nowożytnego, zostanie zorganizowana od 11 do 25 maja.

Każdy zdający musi przystąpić do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jednak wynik tego egzaminu nie ma wpływu na ostateczne zaliczenie matury. Dla tych, którzy z powodów zdrowotnych lub innych przeciwności losu, nie mają możliwości przystąpienia do egzaminu w maju, przewidziano dodatkowy termin od 3 do 17 czerwca. Termin poprawkowy ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) na 20 sierpnia dla części pisemnej i 21 sierpnia dla części ustnej.

Wyniki tegorocznej matury na skalę ogólnopolską zostaną podane do wiadomości publicznej 9 lipca. Tego samego dnia okręgowe komisje egzaminacyjne dostarczą szkołom świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego. Definitywne rezultaty egzaminu maturalnego, uwzględniające egzaminy poprawkowe, zostaną ogłoszone 10 września, zgodnie z komunikatem wydanym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Podsumowując, w pięciu placówkach edukacyjnych powiatu kołobrzeskiego do egzaminu maturalnego przystąpiło 495 kandydatów – tegorocznych absolwentów. Wszyscy zdający muszą przystąpić do dwóch – obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Kandydaci na maturzystów muszą również obowiązkowo poddać się egzaminowi maturalnemu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.